Rosnąca rola targetowania

W początkowej fazie rozwoju reklamy internetowej w cennikach dominował model fiat fee, czyli opłata czynszowa, pobierana za określony czas ekspozycji reklamy na witrynie. Obecnie model ten jest stosowany rzadko, raczej w odniesieniu do mniej typowych form reklamowych.

Dominującą formą rozliczeń w 2002 roku był model CPM, zakładający płatności za określoną liczbę wyświetleń reklamy. Ale widać wyraźnie coraz większe zainteresowanie modelem CPC (rozliczanie na podstawie liczby kliknięć) oraz CPA (opłata uzależniona od działania, jakie zostało wywołane dzięki reklamie). Szczególnie ten ostatni model ma szansę zrobić karierę w sieci.

Pod pojęciem targetowania rozumiemy kierowanie reklamy do określonej grupy odbiorców. Z wyjątkiem kampanii zasięgowych, nastawionych na wyświetlenie reklamy jak największej liczbie odbiorców, firmy coraz częściej zwracają uwagę na grupę docelową – profil osób, które mają kontakt z reklamą. Jest to szczególnie istotne w wypadku promowania produktów specjalistycznych lub przeznaczonych dla specyficznego klienta.

Targetowanie stało się powszechne dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod statystycznych, umożliwiających szczegółowe zbadanie profilu osób odwiedzających serwis. Obok mechanizmów mierzących ruch, istotną rolę w tar- getowaniu odgrywają badania użytkowników poszczególnych witryn, prowadzone przez same ośrodki lub wynajęte w tym celu firmy.

Można przypuszczać, że postępująca na rynku specjalizacja, szczególnie w sektorze usług, będzie czynnikiem wymuszającym coraz bardziej precyzyjne kierowanie reklam do odbiorców. Zagadnienie targetowania omówiliśmy szerzej w części pierwszej, w rozdziale poświęconym planowaniu komunikacji i promocji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>