Kontrola marketingu bezpośredniego wykorzystującego strony www

Personalizacja serwisów. W wypadku personalizacji serwisów użytkownik zwykle wypełnia ankietę, w której podaje podstawowe informacje o sobie, po czym wybiera login (nazwę użytkownika) i hasło, dzięki którym będzie rozpoznawany przez system. Działania kontrolne w tym wypadku polegają na analizie wysłanych ankiet, możliwe jest także bieżące śledzenie aktywności poszczególnych zarejestrowanych użytkowników.

Katalogi i sklepy. W wypadku interaktywnych katalogów lub sklepów skutecznym narzędziem pomiaru jest analiza logów, prowadzona za pomocą specjalistycznego oprogramowania mierzącego ruch na stronie (pisaliśmy o nim w rozdziale poświęconym działaniom kontrolnym na www). Ważnym źródłem informacji są dane dotyczące transakcji, które zostały zainicjowane dzięki firmowej stronie www, jak również zamieszczane tam ankiety użytkownika. Ponadto należy na bieżąco monitorować korespondencję wysyłaną ze stron – w listach mogą się pojawiać cenne uwagi dotyczące działania katalogów czy sklepów, które będzie można wykorzystać w planowaniu zmian na stronie.

Kontrola programów promocji sprzedaży. Skuteczność promocji sprzedaży można sprawdzać dwoma sposobami: pośrednio – za pomocą analizy ruchu na witrynie, oraz bezpośrednio – mierząc efekty, czyli działania podjęte pod wpływem promocji.

Kontrola marketingu bezpośredniego wykorzystującego strony www cz. II

Pomiar pośredni na witrynie. Pomiar na witrynie pomoże zorientować się, czy promocja sprzedaży wzbudziła odpowiednio duże zainteresowanie oraz jakie są postawy internautów wobec podjętych działań. Duża liczba wejść na podstrony z konkursem czy bezpłatnymi próbkami jest jedynie dowodem na skuteczność akcji informacyjnej, mającej na celu zainteresowanie internautów prowadzoną promocją, nie mówi natomiast nic o skuteczności samej promocji. Więcej informacji daje analiza zachowania internautów na stronach, w tym przede wszystkim długość wizyt, liczba odsłoniętych stron z ofertą promocyjną oraz statystyki pobrań plików.

Pomiar bezpośredni – analiza podjętych działań. Zasadniczym celem promocji sprzedaży jest bezpośredni wpływ na odbiorcę w celu wywołania pożądanej reakcji, którą może być złożenie zamówienia czy nawet zakup w sieci. Promocję sprzedaży można więc zmierzyć w sposób bezpośredni, analizując liczbę i rodzaj konkretnych działań podjętych przez osoby odwiedzające serwis. Liczbę dokonanych transakcji konfrontuje się z liczbą odwiedzin na stronach, co uzmysławia nam, jaki procent wizyt przekłada się na wymierne rezultaty finansowe. Warto zestawić poziom sprzedaży w trakcie trwania promocji z wartością sprzedaży realizowanej przed okresem prowadzenia promocji.

Zakończenie: kilka uwag o wykorzystaniu kontroli. Programy skutecznej promocji w sieci obejmują – jak staraliśmy się pokazać w tej książce – trzy nierozłącznie związane ze sobą etapy: planowanie, realizację oraz kontrolę. Ta ostatnia bywa często niedoceniana, tymczasem tak naprawdę to ona decyduje o powodzeniu podejmowanych działań. Kontrola musi być prowadzona zarówno w czasie prac przygotowawczych, jak i w czasie trwania promocji oraz po jej zakończeniu. Dzięki sprawnej kontroli wstępnej możemy podejmować działania korygujące w fazie planowania, zazwyczaj dużo tańsze w realizacji. Kontrola równoległa, prowadzona w trakcie kampanii, pozwala na bieżące przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, takim jak zbyt niska oglądalność stron, niski współczynnik kliknięć na baner, powstawanie antystron czy negatywne opinie w dyskusjach internetowych. Wynikiem kontroli końcowej jest raport, będący dla firmy nie tylko podsumowaniem prowadzonych w sieci działań, lecz także zestawem cennych wniosków na przyszłość, z których firma będzie mogła skorzystać przv planowaniu kolejnych kampanii reklamowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>