DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE

Public relations, zwane w skrócie PR, to termin bardzo rozległy, obejmujący zespół działań służących firmie do komunikacji z szeroko pojętym otoczeniem, mass mediami i jej własnymi pracownikami. Podejmowane w ramach PR działania mają na celu kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów, zwiększanie wiarygodności przedsiębiorstwa na rynku oraz zdobywanie coraz większego zaufania – dla obecnych i planowanych przedsięwzięć gospodarczych. Książka traktuje o skutecznej promocji w Internecie, tak więc skupimy się na działaniach prowadzonych w sieci, pomijając inne, równie ważne aspekty PR.

Internet wydaje się wręcz idealnym miejscem do prowadzenia działań PR, określanych mianem Internet public relations (IPR), na które składają się: y wykorzystanie Internetu do współpracy z mediami: f/ obecność w sieciowych serwisach informacyjnych:

Nie są to oczywiście wszystkie możliwości działań PR w sieci – jest ich znacznie więcej, te jednak zostały wybrane jako przykłady wykorzystania Internetu do kreowania pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów. Z charakteru Internetu wynika, że służy on przede wszystkim do komunikacji firmy z otoczeniem, w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem mass mediów. Do komunikacji wewnątrzorganizacyjnej służy natomiast przede wszystkim sieć wewnętrzna (intranet) – zagadnienie to nie jest jednak tematem niniejszej książki.

Współpraca z mediami w Internecie. Jednym z najważniejszych elementów sprawnego PR jest program media relations, czyli sztuka komunikowania się ze środkami masowego przekazu. Chodzi tu zarówno o internetowe kontakty z mediami tradycyjnymi, jak i z mediami działającymi wyłącznie w Internecie. W obu wypadkach metody współpracy są podobne, należy jednak zwrócić uwagę na specyfikę każdego wydawnictwa czy rozgłośni i spróbować maksymalnie dopasować prowadzone działania do indywidualnych potrzeb.

Internetowy program media relations obejmuje trzy grupy działań: utrzymywanie stałych kontaktów z prasą, rozsyłanie komunikatów prasowych, wreszcie tworzenie wirtualnych biur prasowych. '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>