DEONTOLOGIA W MWP

W Europie, pomimo to, że odniósł już pewien sukces, MWP zaledwie debiutuje. Konieczne jest więc, aby wyrobił sobie dobra opinię, przyjmując rygorystyczną deontologię. Zasady, na których opiera się ten system są bardzo szlachetne. Dostępny on jest dla każdego i dla każdego szanse sukcesu są jednakowe. Konkurencję zastępuje tu wzajemna pomoc. Sprzedaż odbywa się bez nacisku.

Ale nadużycia, niestety, są możliwe i należy ich za wszelką cenę unikać. We wszystkich formach handlu istniał pewien procent korupcji. Duże sklepy stosowały czasem sprzedaż ze stratą, aby pozyskać sobie klientów. Zdarzało się również, że właściciele franszyzy postępowali nieuczciwie wobec zarządców swoich punktów sprzedaży. Pomimo to, konsumenci nie przestają kupować w pobliskim hipermarkecie, który oczywiście, nie prowadzi już nielojalnej działalności, a system franszyzy nie jest wcale w swojej istocie nieuczciwy!

Ustawodawcy nieustannie interweniują, aby uregulować odpowiednimi przepisami nowe profesje oraz nie dopuścić do nadużyć1. Z powodów dobrze znanych, ustawę adaptuje się z pewnym opóźnieniem do praktyki. Ważne więc jest dla dobra profesji, aby kodeks deon- tologiczny został opracowany przez same przedsiębiorstwa MWP oraz, aby był on respektowany przez dystrybutorów.

Liczne profesje zaadaptowały przepisy postępowania deontologicznego oraz wymagają od wszystkich swoich członków respektowania ich. Podejrzany lekarz, przekupny adwokat, nielojalny aptekarz, nieuczciwy notariusz, zostaną ukarani przez zawodową izbę ustawodawczą.

Profesja MWP jednoczy w sobie licznych, niezależnych dystrybutorów. Osobiste postępowanie każdego z nich będzie miało wpływ na ogólną opinię o tym zawodzie – złą lub dobrą. Chociaż Izba Ustawodawcza Marketingu Wielopoziomowego nie istnieje jeszcze

W większości krajów europejskich, prawo zabrania prowadzenia działalności, którą często myli się z marketingiem wielopoziomowym, takiej jak: „sprzedaż piramidalna”, która polega na tym, ż.e jest się wynagradzanym wyłącznie za wprowadzanie nowych członków do swojej organizacji. Nie ma sprzedaży produktów, natomiast każdy musi zapłacić wpisowe, mając nadzieję, że to mu się zwróci poprzez sponsorowanie następnych kandydatów, którzy również będą musieli wpłacić wysokie wpisowe. Oczywiście, ostatni są zawsze poszkodowani! Zasady deontołogiczne MWP zabraniają wszystkiego, co mogłoby upodobnić ten system z systemem piramidalnym. w większości krajów europejskich1, w interesie każdego z dystrybutorów jest to, aby zasady etyczne w tym zawodzie były respektowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>